کاتالوگ ویدیویی ثامن تندیس

لوح برجسته وزارت آموزش و پرورش، کنگره کشوری امید فردا